вер. 26

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646 “Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 16, ст. 670);

пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 437 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 56, ст. 1942).

Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН
Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 вересня 2017 р. № 684

ПОРЯДОК 
ведення обліку дітей шкільного віку та учнів

1. Цей Порядок визначає механізм обліку дітей шкільного віку та учнів, що ведеться з метою забезпечення здобуття ними загальної середньої освіти.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

діти шкільного віку - особи у віці 6-18 років, які повинні здобувати загальну середню освіту;

учні - особи, які здобувають загальну середню освіту у навчальному закладі;

навчальний заклад - загальноосвітній, професійно-технічний, вищий навчальний заклад, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України Про освітуПро загальну середню освітуПро захист персональних данихПро органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей.

3. Обробка та захист персональних даних дітей шкільного віку та учнів під час їх обліку здійснюються відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

4. Облік дітей шкільного віку ведеться в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району у місті, селища, села).

Районні, районні у містах держадміністрації та міські, селищні, сільські  ради, у тому числі об’єднаних територіальних громад, їх виконавчі органи (далі - уповноважені органи) із залученням відповідних територіальних органів Національної поліції та служб у справах дітей організовують ведення обліку дітей шкільного віку.

5. Уповноважені органи:

1) організовують ведення обліку дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний рік народження окремо) (далі - реєстр);

2) визначають структурний підрозділ (посадову особу), відповідальний за створення та постійне оновлення реєстру (далі - структурний підрозділ);

3) закріплюють територію обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами, що належать до сфери їх управління (крім загальноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору або за направленням в установленому порядку).

6. Структурним підрозділом до реєстру вносяться такі персональні дані дитини шкільного віку: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (навчальний заклад), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами (далі - дані).

Дані дитини шкільного віку видаляються з реєстру у разі:

досягнення нею повноліття;

здобуття нею повної загальної середньої освіти;

наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;

її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні).

7. Структурні підрозділи для забезпечення прав дітей шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти та з дотриманням вимог Законів України Про інформацію і Про захист персональних даних мають право:

отримувати дані дітей шкільного віку від служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інших адміністративно-територіальних одиниць,  житлово-експлуатаційних організацій та навчальних закладів;

використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані, у тому числі з інших реєстрів або баз даних.

Залучення працівників навчальних закладів до організації та ведення обліку дітей шкільного віку забороняється.

8. Структурний підрозділ протягом 10 робочих днів з дня отримання даних здійснює їх обробку, у тому числі звіряє їх з даними реєстру та у разі потреби вносить до нього відповідні зміни і доповнення.

Дані також можуть бути внесені до реєстру відповідно до письмової заяви батьків (одного з батьків) дитини шкільного віку чи інших законних представників або її сканованої копії у разі її подання відповідному структурному підрозділу.

У разі коли місце навчання (навчальний заклад) дитини шкільного віку не встановлено, структурний підрозділ протягом п’яти робочих днів з дня встановлення відповідного факту надає наявні в реєстрі її дані відповідному територіальному органу Національної поліції та службi у справах дітей для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.

9. На підставі даних реєстру структурний підрозділ складає і подає статистичний звіт про кількість дітей шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому МОН.

На підставі статистичних звітів про кількість дітей шкільного віку складаються і подаються зведені статистичні звіти за формою та у порядку, затвердженому МОН.

10. Облік учнів ведуть навчальні заклади, які подають щороку не пізніше 15 вересня відповідному структурному підрозділу дані всіх учнів, які до нього зараховані.

11. У разі переведення учня до іншого навчального закладу або його відрахування в установленому порядку навчальний заклад, з якого переводиться або відраховується учень, подає не пізніше 15 числа наступного місяця відповідному структурному підрозділу дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти (навчальний заклад).

Під час переведення учня до іншого навчального закладу до навчального закладу, з якого він переводиться, подаються:

заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

письмове підтвердження або його сканована копія з іншого навчального закладу про можливість зарахування до нього відповідного учня.

Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до навчального закладу, з якого він вибуває, подаються:

заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).

12. Навчальні заклади у разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в навчальних закладах інших адміністративно-територіальних одиниць, подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування їх дані уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано навчальний заклад, у якому учень здобував загальну середню освіту.

13. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин навчальний заклад невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.

14. Контроль за веденням обліку дітей шкільного віку в частині реалізації структурними підрозділами повноважень, визначених цим Порядком, здійснює ДIНЗ.

Контроль за веденням обліку учнів навчальними закладами здійснюють відповідні структурні підрозділи.

вер. 22

Не секрет, що окремі працівники мають право на пільгових умовах розраховувати на пенсію за віком згідно з ч.1 ст.13 Закону України від 05.11.91 р. № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення». Так, незалежно від місця останньої роботи, таким правом наділені, зокрема, працівники, зайняті повний робочий день: – на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці – за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабміном, і за результатами атестації робочих місць – після досягнення 50 років і зі стажем роботи не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах, і не менше 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах (п.«а»); – на інших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці – за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабміном, і за результатами атестації робочих місць – після досягнення 55 років і зі стажем роботи не менше 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, і не менше 25 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах (п.«б»). З 3 серпня набрала чинності постанова КМУ від 24.06.2016 р. № 461, якою затверджені: – Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах; – Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Одночасно втратила чинність постанова КМУ від 16.01.2003 р. № 36, якою були затверджені аналогічні списки (зміни і доповнення до них вносили у 2004, 2006, 2010 і 2014 роках). Якщо порівняти нинішні списки з їх попередниками, то можна помітити, що Кабмін суттєво скоротив перелік професій, представники яких мають право на ранній вихід на пенсію у зв’язку з особливостями умов праці. У Списку № 1 фігурують найбільш шкідливі роботи (гірники, шахтарі, атомники тощо). З 72 категорій працівників, зайнятих у шахтах, у новому списку залишилися всього дві – працівники, які повний робочий день проводять під землею, і ті, хто обслуговує персонал, зайнятий під землею (медпункт у шахтах, служба підземного зв’язку). Тобто більше не виходитимуть раніше на пенсію директори шахт, механіки, енергетики, інженери, технічні керівники та їх заступники, майстри. Те саме стосується і працівників метрополітену, будівельників, які працюють під землею. Якщо в старому Списку № 1 були практично усі працівники – від головного інженера до електрика, то тепер, згідно з новим документом, раніше на пенсію зможуть виходити тільки ті, хто зайнятий на підземних роботах. У Списку № 2 вказані медпрацівники, викладачі, різноробочі на певних підприємствах тощо. З нього виключили більшу частину медспеціальностей, різноробочих, які проводять не увесь робочий час у шкідливих умовах. Нагадаємо, що під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються списки, чинні у період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.92 р. і за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21.08.92 р. (п.3 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Мінпраці України від 18.11.2005 р. № 383). Тож за попередніми оцінками новації стосуватимуться тих працівників, які будуть прийняті на «пільгово-пенсійну» роботу починаючи з дати набрання чинності коментованою постановою. Тому, найімовірніше, якщо вони працювали у період дії старих списків, а до нових списків їх професії не були включені, то права на пільгову пенсію вони не втрачають. Втім, незрозуміло, що з цього приводу скаже Мінсоцполітики. Адже саме йому доручено надавати роз’яснення щодо порядку застосування списків, затверджених новою постановою.

Джерело: http://www.buhgalteria.com.ua/Hit_ua.html?id=4682

вер. 22

На пенсію виходитимемо у 60, 63 та 65 років.

Основні параметричні зміни, які найбільше впливають на пенсійні видатки. Перерахунок раніше призначених пенсій з 01.10.2017 із використанням: єдиного показника середньої зарплати за останні 3 роки (2014-2016) у розмірі 364,41 грн (середньомісячна зарплата за 2014- 2016 роки за даними персоніфікованого обліку ПФУ). величина оцінки одного року стажу, що застосовується для обчислення пенсії, у розмірі 1%; стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків для обчислення: пенсії в мінімальному розмірі (для пенсій, призначених до 01.10.2011 року, — при стажі 20 років у жінок і 25 років — у чоловіків); доплати за понаднормовий стаж (стаж понад 30/35 років, а для пенсій, призначених до 01.10.2011 року, — за стаж відповідно 20/25 років); наявний в особи понаднормовий страховий стаж не обмежується; показника прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, установленого на 01.12.2017 (1373 грн), замість такого показника станом на 01.10.2017 (1312 грн).  Читайте також: Пенсійна реформа: перших змін слід очікувати з 1 жовтня На перехідний період (2017- 2019) застосовуватимуть правила призначення пенсії за віком: у 2017 році — із застосуванням середньої зарплати за 2014-2016 роки, у розмірі 3764,4 грн та величини оцінки одного року стажу 1,35%; у 2018 році — із застосуванням середньої зарплати за 2016 і 2017 роки (орієнтовно — 5227 грн) та вартості одного року стажу 1%;  з 2019 року — із застосуванням середньої зарплати за останні три роки та вартості одного року стажу 1%.  Читайте також: Як купити стаж для пенсії Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюватимуть: на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян при стажі 30/35 років (для пенсій, призначених до 01.10.2011 — за наявності стажу, відповідно, 20/25 років); з 1 січня 2018 року, на рівні 40% від мінімальної заробітної плати, але не менше ніж розмір прожиткового мінімуму, при стажі 30/35 років, після досягнення 65 років; у разі відсутності повного стажу виплачуватимуть пропорційно менший розмір пенсії; для шахтарів: у розмірі 80% зарплати для обчислення пенсії, але не менше як три розміри прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Збережено право для призначення пенсії за віком в 60 років для осіб, які мають повний страховий стаж. Із 01.01.2018 пенсію за віком призначатимуть: за наявності стажу 25 років на 01.01.2018 — у 60 років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшуватимуть на 12 місяців до досягнення 35 років в 2028 році; за наявності стажу від 15 до 25 років на 01.01.2018 — у 63 роки. Діапазон необхідного стажу щороку збільшуватимуть на 12 місяців до досягнення діапазону від 25 років до 35 років у 2028 році; за наявності стажу 15 років на 01.01.2019, але менше ніж 16 років, що давали б право виходу на пенсію в 63 роки, — призначатимуть пенсію у 65 років. Діапазон необхідного стажу щорічно збільшуватимуть на 12 місяців. Тобто, з 2028 року пенсії у 65 років призначатимуть особам, які матимуть 15-25 років стажу.  Читайте також: Умови призначення пенсії за віком Для визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховуватимуть: ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування: з 01.01.1998 по 30.06.2000 включно, що підтверджуються довідкою про  реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності; з 01.07.2000 по 31.12.2017 включно, за умови сплати страхових внесків незалежно від сплаченого розміру; проходження військової служби по 31.12.2017 включно; перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 01.01.2004 по 30.06.2013 включно; перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 01.01.2004 до часу запровадження сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; навчання у вищих навчальних закладах за денною формою навчання на умовах державного замовлення, а також навчання в аспірантурі та докторантурі з 01.01.2004 по 31.12.2017 включно. Тимчасову державну соціальну допомогу з 01.01.2018 по 31.12.2020 призначатимуть непрацюючим особам, які досягли встановленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менше 15 років, але не набули права на пенсійну виплату — на період до набуття права на пенсію за віком, у розмірі прожиткового мінімуму, для осіб які втратили працездатність. Особам, які не матимуть 15 років стажу, призначатимуть державну соціальну допомогу при досягненні ними 65 років. Щорічну (опосередковану) індексацію пенсій з 2021 року проводитимуть шляхом збільшення (перерахунку) середньої зарплати, з якої обчислено пенсію, на 50% зростання середньої зарплати за 3 попередні роки та на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік. У 2019 — 2020 роках індексацію пенсій здійснюватимуть за окремим рішенням народних депутатів України.

За інформацією Міністерства соціальної політики України

вер. 20
 1.  Про затвердження Положення про застосування Національного переліку основних лікарських засобів під час організації процесу забезпечення населення лікарськими засобами в закладах і установах охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів
  МОЗ України; Наказ, Положення від 17.07.2017 № 801
  Зареєстровано: Мін'юст України від 03.08.2017 № 952/30820
  z0952-17Чинний, 18 кб
 2.  Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів
  МОЗ України; Наказ, Порядок, Перелік від 11.07.2017 № 782
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.07.2017 № 851/30719
  z0851-17Чинний, 46 кб
 3.  Про затвердження опису сигнального покажчика аптечного закладу та його структурного підрозділу
  МОЗ України; Наказ, Опис від 10.07.2017 № 777
  Зареєстровано: Мін'юст України від 27.07.2017 № 922/30790
  z0922-17Чинний, 5 кб
 4.  Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)
  МОЗ України; Наказ, Акт, Форма типового документа від 04.07.2017 № 759
  Зареєстровано: Мін'юст України від 26.07.2017 № 909/30777
  z0909-17Чинний, 7 кб
 5.  Про внесення змін до інструкцій, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 серпня 2006 року № 545
  МОЗ України; Наказ від 03.07.2017 № 741
  Зареєстровано: Мін'юст України від 24.07.2017 № 901/30769
  z0901-17Чинний, 7 кб
 6.  Про внесення змін до Переліку рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування
  МОЗ України; Наказ від 29.06.2017 № 731
  Зареєстровано: Мін'юст України від 26.07.2017 № 910/30778
  z0910-17Чинний, 20 кб
 7.  Зміни до Переліку лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі наплічника медичного загальновійськового санітара та наплічника медичного загальновійськового санітарного інструктора
  МОЗ України; Наказ від 29.06.2017 № 721
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.07.2017 № 854/30722
  z0854-17Чинний, 11 кб
 8.  Зміни до Переліку лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі аптечки автомобільної загальновійськової
  МОЗ України; Наказ від 29.06.2017 № 721
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.07.2017 № 853/30721
  z0853-17Чинний, 6 кб
 9.  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05 січня 2017 року № 6
  МОЗ України; Наказ від 29.06.2017 № 721
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.07.2017 № 852/30720
  z0852-17Чинний, 8 кб
 10.  Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 липня 2005 року № 360
  МОЗ України; Наказ від 23.06.2017 № 697
  Зареєстровано: Мін'юст України від 17.07.2017 № 862/30730
  z0862-17Чинний, 4 кб
 11.  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 2000 року № 188
  МОЗ України; Наказ від 21.06.2017 № 685
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.07.2017 № 849/30717
  z0849-17Чинний, 6 кб
 12.  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 липня 2003 року № 358
  МОЗ України; Наказ від 12.06.2017 № 655
  Зареєстровано: Мін'юст України від 06.07.2017 № 826/30694
  z0826-17Чинний, 5 кб
 13.  Про затвердження Змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів
  МОЗ України; Наказ від 07.06.2017 № 612
  Зареєстровано: Мін'юст України від 30.06.2017 № 803/30671
  z0803-17Чинний, 5 кб
 14.  Про затвердження Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету
  МОЗ України; Наказ, Порядок, Інформація, Форма типового документа від 29.05.2017 № 569
  Зареєстровано: Мін'юст України від 05.07.2017 № 820/30688
  z0820-17Чинний, 19 кб
 15.  Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення
  Мінсоцполітики України, МОЗ України; Наказ від 18.05.2017 № 825/531
  Зареєстровано: Мін'юст України від 12.06.2017 № 726/30594
  z0726-17Чинний, 15 кб
 16.  Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2011 року № 723
  МОЗ України; Наказ від 11.05.2017 № 506
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.05.2017 № 669/30537
  z0669-17Чинний, 3 кб
 17.  Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів
  Мін'юст України, МОЗ України; Наказ від 10.05.2017 № 1517/5/503
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.05.2017 № 609/30477
  z0609-17Чинний, 25 кб
 18.  Про затвердження Порядку розміщення на інформаційних стендах у закладах охорони здоров'я інформації щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги
  МОЗ України; Наказ, Порядок, Інформація, Форма типового документа від 26.04.2017 № 459
  Зареєстровано: Мін'юст України від 11.07.2017 № 841/30709
  z0841-17Чинний, 15 кб
 19.  Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України від 21 вересня 2012 року № 728/1015
  МОЗ України, Мінфін України; Наказ від 21.04.2017 № 448/447
  Зареєстровано: Мін'юст України від 22.05.2017 № 647/30515
  z0647-17Чинний, 3 кб
 20.  Про затвердження Інструкції з пошуку та транспортування тіл (останків) загиблих, померлих (зниклих безвісти) під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей
  Міноборони України, МВС України, МОЗ України, Служба безпеки України; Наказ, Інструкція, Форма, Повідомлення, Протокол, Опис, Акт від 10.04.2017 № 208/302/381/204
  Зареєстровано: Мін'юст України від 11.05.2017 № 585/30453
  z0585-17Чинний, 27 кб
 21.  Про внесення змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів
  МОЗ України; Наказ від 05.04.2017 № 368
  Зареєстровано: Мін'юст України від 24.04.2017 № 534/30402
  z0534-17Чинний, 16 кб
 22.  Про внесення змін до наказів МОЗ України від 07 серпня 2015 року № 494 та від 29 грудня 2000 року № 369
  МОЗ України; Наказ, Форма, Журнал, Інструкція від 03.04.2017 № 362
  Зареєстровано: Мін'юст України від 26.04.2017 № 552/30420
  z0552-17Чинний, 18 кб
 23.  Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест»
  МОЗ України; Наказ, Норми, Правила від 29.03.2017 № 339
  Зареєстровано: Мін'юст України від 09.06.2017 № 702/30570
  z0702-17Не набрав чинності, 33 кб
 24.  Про внесення зміни до додатка 1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30 вересня 2013 року № 844
  МОЗ України; Наказ від 27.03.2017 № 327
  Зареєстровано: Мін'юст України від 10.04.2017 № 471/30339
  z0471-17Чинний, 4 кб
 25.  Про затвердження Положення про групи експертів МОЗ України
  МОЗ України; Наказ, Положення від 21.03.2017 № 302
  Зареєстровано: Мін'юст України від 12.04.2017 № 488/30356
  z0488-17Чинний, 13 кб
 26.  Про затвердження форми Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню
  МОЗ України; Наказ, Форма типового документа, Реєстр від 21.03.2017 № 298
  Зареєстровано: Мін'юст України від 23.03.2017 № 395/30263
  z0395-17Чинний, 11 кб
 27.  Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін
  МОЗ України; Наказ від 21.03.2017 № 299
  Зареєстровано: Мін'юст України від 23.03.2017 № 396/30264
  z0396-17Чинний, 12 кб
 28.  Про затвердження Змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань
  МОЗ України; Наказ від 13.03.2017 № 266
  Зареєстровано: Мін'юст України від 16.05.2017 № 625/30493
  z0625-17Чинний, 13 кб
 29.  Про затвердження Змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів
  МОЗ України; Наказ від 13.03.2017 № 268
  Зареєстровано: Мін'юст України від 23.03.2017 № 392/30260
  z0392-17Чинний, 5 кб
 30.  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 квітня 2007 року № 202
  МОЗ України; Наказ від 01.03.2017 № 192
  Зареєстровано: Мін'юст України від 17.05.2017 № 629/30497
  z0629-17Чинний, 6 кб
 31.  Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2010 року № 66
  МОЗ України; Наказ від 01.03.2017 № 193
  Зареєстровано: Мін'юст України від 17.03.2017 № 372/30240
  z0372-17Чинний, 4 кб
 32.  Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення
  Мінсоцполітики України, МОЗ України; Наказ від 17.02.2017 № 242/157
  Зареєстровано: Мін'юст України від 07.03.2017 № 323/30191
  z0323-17Чинний, 5 кб
 33.  Про затвердження Загальних правил радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині
  Держатомрегулювання, МОЗ України; Наказ, Правила, Перелік від 16.02.2017 № 51/151
  Зареєстровано: Мін'юст України від 18.05.2017 № 636/30504
  z0636-17Чинний, 69 кб / 2 стор.
 34.  Про внесення змін до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення
  МОЗ України; Наказ від 16.02.2017 № 153
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.03.2017 № 344/30212
  z0344-17Чинний, 6 кб
 35.  Про затвердження Порядку ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, форми повідомлень, переліку відомостей, які зберігаються в ньому, та режиму доступу до них
  МОЗ України; Наказ, Порядок, Реєстр, Форма типового документа, Повідомлення від 10.02.2017№ 122
  Зареєстровано: Мін'юст України від 07.03.2017 № 317/30185
  z0317-17Чинний, 18 кб
 36.  Про втрату чинності наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30 липня 2012 року № 578
  МОЗ України; Наказ від 10.02.2017 № 116
  Зареєстровано: Мін'юст України від 02.03.2017 № 292/30160
  z0292-17Чинний, 3 кб
 37.  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16 липня 2012 року № 533
  МОЗ України; Наказ від 23.01.2017 № 52
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.02.2017 № 202/30070
  z0202-17Чинний, 4 кб
 38.  Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства охорони здоров'я України з питань державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення
  МОЗ України; Наказ від 23.01.2017 № 51
  Зареєстровано: Мін'юст України від 13.02.2017 № 200/30068
  z0200-17Чинний, 4 кб
 39.  Про внесення змін до Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта
  МОЗ України; Наказ від 19.01.2017 № 40
  Зареєстровано: Мін'юст України від 10.02.2017 № 196/30064
  z0196-17Чинний, 5 кб
 40.  Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів
  МОЗ України; Наказ, Перелік від 19.01.2017 № 41
  Зареєстровано: Мін'юст України від 10.02.2017 № 194/30062
  z0194-17Чинний, 5 кб
 41.  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30 вересня 2013 року № 844
  МОЗ України; Наказ від 16.01.2017 № 26
  Зареєстровано: Мін'юст України від 06.02.2017 № 159/30027
  z0159-17Чинний, 6 кб
 42.  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 вересня 2014 року № 677
  МОЗ України; Наказ від 16.01.2017 № 27
  Зареєстровано: Мін'юст України від 06.02.2017 № 158/30026
  z0158-17Чинний, 4 кб
 43.  Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров'я
  МОЗ України; Наказ від 13.01.2017 № 25
  Зареєстровано: Мін'юст України від 06.02.2017 № 157/30025
  z0157-17Чинний, 3 кб
 44.  Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства охорони здоров'я України
  МОЗ України; Наказ, Порядок, План, Форма типового документа від 10.01.2017 № 17
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.01.2017 № 112/29980
  z0112-17Чинний, 10 кб
 45.  Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі наплічника медичного загальновійськового санітара та наплічника медичного загальновійськового санітарного інструктора
  МОЗ України; Наказ, Перелік від 05.01.2017 № 6
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.01.2017 № 115/29983
  z0115-17Чинний, Редакція від 22.08.2017, 40 кб
 46.  Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі аптечки автомобільної загальновійськової
  МОЗ України; Наказ, Перелік від 05.01.2017 № 6
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.01.2017 № 114/29982
  z0114-17Чинний, Редакція від 22.08.2017, 12 кб
 47.  Про затвердження переліків лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі аптечок медичних загальновійськових індивідуальних, аптечки автомобільної загальновійськової, наплічника медичного загальновійськового санітара та наплічника медичного загальновійськового санітарного інструктора
  МОЗ України; Наказ, Перелік від 05.01.2017 № 6
  Зареєстровано: Мін'юст України від 25.01.2017 № 113/29981
  z0113-17Чинний, Редакція від 22.08.2017, 16 кб
вер. 20

Документ
На що звернути увагу

Закон України «Про внесення зміни до статті 31 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю» від 06.06.2017 № 2078-VIII
Інвалідів, дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах, такі установи забезпечуватимуть безоплатним транспортним обслуговуванням. Порядок безоплатного транспортного обслуговування має визначити Мінсоцполітики. До внесення змін безоплатне транспортне обслуговування поширювалося на проходження реабілітації в реабілітаційних установах у сільській місцевості.
Закон набрав чинності 07.08.2017

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» від 12.07.2017 № 494
Затверджено перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповують спеціалізовані організації за бюджетні кошти у 2017 році. Це дає змогу МОЗ розпочати закупівлі за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» і забезпечити своєчасний доступ пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів.
Якщо після закупівлі необхідної кількості лікарських засобів та медичних виробів, зазначених у цьому переліку, на рахунках спеціалізованих організацій залишаться невикористані кошти, МОЗ може закупити товари у необхідній кількості.
Постанова набрала чинності 19.07.2017

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про групи експертів МОЗ України» від 21.03.2017 № 302
Затверджено Положення про групи експертів МОЗ України. Вони координуватимуть діяльність спеціалістів відповідного профілю, лікарських (провізорських) спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою. Водночас скасовано інститут головних позаштатних спеціалістів МОЗ.
Наказ зареєстрований в Мін’юсті 12.04.2017 за № 488/30356, набрав чинності 05.05.2017

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку розміщення на інформаційних стендах у закладах охорони здоров’я інформації щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги» від 26.04.2017 № 459
Визначено порядок розміщення інформації про наявні у закладах охорони здоров’я лікарські засоби, витратні матеріали, медичні вироби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання, що отримані за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги. Зокрема, визначено:
зміст інформації, яку оприлюднюють;
вимоги до розміщення та розмірів інформаційного стенда;
форму подання інформації.
У закладі охорони здоров’я цю інформацію щотижня має оприлюднювати спеціально призначена відповідальна особа.
Наказ зареєстрований в Мін’юсті 11.07.2017 за № 841/30709, набрав чинності 25.07.2017

Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 18.05.2017 № 825/531
Затверджено Зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінсоцполітики та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519.
Наказ зареєстрований в Мін’юсті 12.06.2017 за № 726/30594, набрав чинності 21.07.2017 Роз’яснення експерта

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 липня 2005 року № 360» від 23.06.2017 № 697
Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків» від 19.07.2005 № 360 доповнено пунктом 5 такого змісту: «5. Установити, що застосування рецептурних бланків № 1 (ф-1), форма яких наведена у додатку 1 до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, та які використовувались до дати набрання чинності наказом Міністерства охорони здоров’я від 16 лютого 2017 року № 153, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 березня 2017 року за № 344/30212, дозволяється до їх повного використання.».
Наказ зареєстрований в Мін’юсті 17.07.2017 за № 862/30730, набирає чинності з дня його офіційного опублікування

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів» від 11.07.2017 № 782
Затверджено Порядок визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.
Зокрема, визначено послідовність розрахунку потреби у лікарських засобах та бюджетних коштах на їх закупівлю за методами кількісної оцінки, захворюваності, споживання.
Наказ зареєстрований в Мін’юсті 13.07.2017 за № 851/30719, набрав чинності 21.07.2017

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров’я» від 25.07.2017 № 848
З 1 січня 2018 року заклади охорони здоров’я зобов’язані звітувати за зібрані благодійні внески з фізичних та юридичних осіб. Наведено форму для зазначення інформації про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 26 липня 2017 року» від 26.07.2017 № 856
Затверджено Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 26 липня 2017 року.
Втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню» від 03.04.2017 № 360

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 2017 року № 856» від 28.07.2017 № 875
Аптекам та їх структурним підрозділам дозволено до 15 серпня 2017 року завершити реалізацію лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, закуплених до 26 липня 2017 року (включно) за цінами та процедурами відповідно до порядку та вимог, що діяли до зазначеної дати

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 06 травня 2016 року № 420» від 04.07.2017 № 762
Номенклатуру лікарських засобів за напрямом «Централізована закупівля медикаментів для лікування дорослих хворих на гемофілію», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження номенклатури лікарських засобів, виробів медичних, обладнання та інших товарів, робіт, послуг, що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти» від 06.05.2016 № 420, доповнено рядком 7: «Фактор згортання крові VIII фл., амп., шпр., 500 МО»

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Переліку закладів охорони здоров’я системи Міністерства внутрішніх справ України» від 14.06.2017 № 507
Визначено перелік лікувально-профілактичних, санітарно-профілактичних, фармацевтичних (аптечних) та інших закладів охорони здоров’я МВС.
Наказ зареєстрований в Мін’юсті 12.07.2017 за № 845/30713

Лист Державної фіскальної служби України «Про затвердження змін до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» від 19.07.2017 № 19001/7/99-99-15-02-01-17
Роз’яснено особливості заповнення Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, форму якого було викладено у новій редакції в наказі Мінфіну «Про затвердження змін до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» від 28.04.2017 № 469
+