бер. 27

Медична картка стаціонарного хворого – один з найважливіших видів медичної документації стаціонару. Яку інформацію вносять в приймальному відділенні, а яку лікар? Як довго зберігати форму № 003/о в архіві? 

Медична карта стаціонарного хворого заповнюється в стаціонарному відділенні медичних закладів. Такий вид медичної документації стаціонару містить інформацію про стан пацієнта та лікувально-профілактичні заходи, призначені лікарем. В форму № 003/о вносять також інформацію про результати медичних обстежень – рентгенологічних, лабораторних тощо.

Медична карта стаціонарного хворого затверджена наказом МОЗ "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів" від 26 липня 1999 року № 184.

Важливість правильного заповнювання форми обумовлена ще й тим, що дані карти в разі потреби використовують правоохоронні органи.

Деякі аспекти заповнювання граф форми № 003/о

Дані в пункти 1-9 форми записує медичний працівник приймального відділення. Він вказує інформацію про пацієнта, показання до госпіталізації та діагноз.

Пункти 10-20:

Інформацію про клінічний діагноз записує лікар, який лікує пацієнта. В 11-му пункті він повинен записати остаточний – заключний діагноз.

Його складові:

 • Основний діагноз

 • Ускладнення

 • Супутні  захворювання

Пункт 12 містить дані про хірургічне втручання, якщо таке проводилося: дата, тривалість, тип знеболювання, ім’я лікаря-хірурга та анестезіолога, а також ускладнення, якщо вони виникали під час операції.

!Важливо: Журнал запису оперативних втручань в стаціонарі заповнюють для докладного опису проведення операції. Також дані вносять в щоденник.

Пункт 19:

Особливі відмітки – це інформація про проведення профілактичного огляду пацієнта на виявлення злоякісного новоутворення та туберкульозу.

!Важливо: На титулці форми під час виписки пацієнта зі стаціонару потрібно вказати кількість ліжко-днів, які хворий провів у стаціонарі. А день госпіталізації та день, коли пацієнт був виписаний, рахують за один. За таким же принципом підраховують дні лікування у стаціонарі в разі смерті пацієнта.

Де зберігається картка стаціонарного хворого?

Картка знаходиться у лікаря увесь час, поки пацієнт перебуває у стаціонарі.

Як вносити записи:

Інформацію про стан хворого потрібно записувати регулярно: щотижня, щодня, щогодинно. Це залежить від того, в якому стані знаходиться пацієнт, його діагнозу тощо. Лікар записує інформацію щодо того, як змінюється стан хворого: покращується, ускладнюється, пацієнт одужав, а також про призначений курс лікування чи реабілітації. Коли пацієнт виписується з лікарні, лікар повинен внести дані про стан хворого особливо докладно.

Додатково вносять:

 • Дані про призначене лікування додатково записують в листок лікарських призначень

 • Під час запису даних про огляд пацієнта вказують точну дату його проведення

 • Результати огляду лікар записує у відповідному листку огляду і консультацій

 • У виписному епікризі лікар повинен зазначити короткі підсумкові відомості про стан хворого в період госпіталізації та під час виписки. Епікриз також містить інформацію про обстеження, обгрунтування клінічного діагнозу, заходи, які проводилися  в рамках призначеного хворому лікування, та їх результативність

 • Якщо у хворого виявилися побічні дії якихось лікарських препаратів, то інформацію про це лікар повинен  записати. Наслідки побічної дії записують в картку як основний, супутній діагноз чи ускладнення основного захворювання. Після того, як пацієнта випишуть (або його смерті), цю інформацію переносять у «Карту хворого, який вибув зі стаціонару»  (форму № 066/о)

«Карта хворого, який вибув зі стаціонару» заповнюється на основі даних з медичної карти стаціонарного хворого.

Якщо пацієнт помер, патологоанатом повинен заповнити виписку з протоколу патолого-анатомічного обстеження на останній сторінці картки. Посмертний епікриз, який складає лікар, засвідчують підписами лікаря чи патологоанатома та завідувача відділення.

На останню сторінку форми вносять інформацію про те, що було видане лікарське свідоцтво про смерть.

Форма № 003/о має бути підписана лікарем та завідувачем відділення. Після виписки пацієнта карта передається для обробки в кабінет статистики. В архіві медичного закладу вона зберігається 25 років. 

бер. 16

Зразок

Акт підтвердження відмови від госпіталізації та від письмового оформлення відмови

Акт складено лікарем_____________________________________________________

(ПІБ, посада)

_____________________________________________________________________________________________

за участю свідків (ПІБ, адреса, телефон):

1.______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

2._______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3._______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Цей документ складено відповідно до статті 43 Основ законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 №2801-XII для підтвердження обставин і фактів добровільної відмови пацієнта (законного представника)_________________________

________________________________________________________________________

від запропонованої госпіталізації до_________________________________________

(назва ЛПЗ, відділення)

та відмови від письмового оформлення такої відмови.

У результаті проведення огляду пацієнта___________, _________________________

(дата) (вказати, яке обстеження)

________________________________________________________________________

консультація фахівців_____________________________________________________

________________________________________________________________________

(вказати дату та висновок фахівця)

було встановлено діагноз__________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Лікарем_______________________________________ була надана повна інформація

(ПІБ, посада)

щодо мети госпіталізації та можливих наслідків й ускладнень перебігу хвороби у разі відмови___________________________від госпіталізації, а також було роз'яснено,

(ПІБ пацієнта)

що відмова від госпіталізації або зволікання може спричинити значну шкоду для здоров'я та життя.

Пацієнту __________________________було роз'яснено, що у разі відмови від

(ПІБ пацієнта)

госпіталізації лікар не несе відповідальності за можливі наслідки, ускладнення перебігу хвороби та небезпеку для життя.

На запитання пацієнта було надано такі відповіді:

1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2._______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3._________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Пацієнт (законний представник)____________________________відмовився(лась)

(прізвище, ім'я, по батькові)

від госпіталізації до________________________________________________________

(назва ЛПЗ, відділення)

та від письмового підтвердження своєї відмови з причини________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Викладені факти підтверджую:

___________________________ ______________________

(ПІБ лікаря) (підпис лікаря)

___________________________ ______________________

(ПІБ свідка) (підпис свідка)

___________________________ ______________________

(ПІБ свідка) (підпис свідка)

___________________________ ______________________

(ПІБ свідка) (підпис свідка)

_________________________________________

(час, число, місяць, рік)

бер. 16

Зразок

Інформована добровільна відмова пацієнта або його законного представника від госпіталізації

Я (пацієнт або законний представник),______________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________________________________________________________,

(місце проживання, контактний телефон)

відмовляюсь від госпіталізації до __________________________________________,

(назва лікувального закладу, відділення)

запропонованої мені лікарем_______________________________________________

________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада, медичний заклад)

Під час моєї розмови з лікарем отримав(ла) інформацію про мій діагноз та прогноз захворювання_____________________________________________________________.Лікар надав повну інформацію щодо мети моєї госпіталізації, можливих наслідків та ускладнень перебігу хвороби у разі моєї відмови від госпіталізації.

Із розмови з лікарем я зрозумів(ла), що єдиним ефективним методом лікування на сьогодні є стаціонарне лікування______________________________________________

________________________________________________________________________

(назва лікувального закладу, відділення)

Запропонована госпіталізація є для мені цілком неприйнятною з причин__________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Я розумію, що моя відмова від госпіталізації, запропонованої лікарем, або зволікання може спричинити значну шкоду для здоров'я та життя. Я взяв(ла) до уваги відповіді на мої запитання. Мені також зрозуміло поради щодо подальшого способу життя, обстеження та лікування.

Мені роз'яснено, що у будь-який момент я зможу змінити прийняте рішення, звернутися до лікаря та бути госпіталізованим(ною) до запропонованого відділення ЛПЗ.

________________________________________ __________________________________

(ПІБ підпис пацієнта ) (підпис пацієнта)

Добровільну інформовану відмову підтверджую:

________________________________________ __________________________________

(ПІБ підпис лікаря ) (підпис лікаря)

_________________________________________

(час, число, місяць, рік)

бер. 16

Зразок

Інформована згода на госпіталізацію пацієнта

Я (пацієнт або законний представник),______________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________, __________________________________________________,

(дата народження) (місце проживання)

даю згоду на госпіталізацію до ____________________________________________.

(назва лікувального закладу, відділення)

Мені надано у доступній формі інформацію про ймовірний перебіг мого захворювання та наслідки у разі відмови від госпіталізації.

Я мав(ла) можливість ставити будь — які запитання щодо стану здоров'я, перебігу захворювання і лікування та одержав(ла) на них відповіді.

Я погоджуюсь із використанням та обробленням моїх персональних даних за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р.№2297-VI.

Інформацію надав лікар __________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________________ __________________________________

(підпис пацієнта або законного представника) (дата)

лют. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника ДЗ «СМСЧ № 3

МОЗ України» №___

____________ О.В.Коцюбинський

"__" ___________ 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ(РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ

В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”

Розробив:

юрисконсульт

_______________________В.В.Лобко

___________________2016р.

м.Кузнецовськ 2016

Зміст

стор.

1.Загальні положення ___________________________________________________3-4

2.Вимоги до розроблення, оформлення та збереження посадових

(робочих)інструкцій_________________________________________________________4-8

3.Порядок внесення змін до посадових (робочих) інструкцій _______________________9-11

4.Контроль за наявністю посадових(робочих) інструкцій __________________________11

5.Прикінцеві положення ______________________________________________________11

6. Аркуш ознайомлення_______________________________________________________12

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

стор.2/12

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Це Положення розроблено з метою визначення єдиного порядку складання, погодження та затвердження посадових інструкцій працівників Державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина №3 Міністерства охорони здоров'я України” (далі – ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”)

  1.2. Посадова та робоча інструкція - організаційні-правові документи, що визначають основні кваліфікаційні вимоги, завдання, обов'язки, права і відповідальність працівників (робітників) ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”, необхідні для здійснення ними службової діяльності згідно займаної посади.

  1.3. Для керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців розробляються посадові інструкції, для інших категорій персоналу — робочі інструкції.

  1.4. Посадова (робоча) інструкція розробляється по кожній штатній посаді ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”.

  1.5.Посадова (робоча) інструкція розробляється на основі Довідника
  кваліфікаційних характеристик професій працівників ВИПУСК 78 Охорона здоров'я
  (далі- ДКХПП), Національного класифікатора професій ДК 003:2010 (далі-КП), Збірника уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів з дотриманням вимог трудового законодавства, з урахуванням завдань і функцій, покладених на конкретний структурний підрозділ ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”.

Визначити, до якої категорії належить та чи та професія, можна за допомогою коду за Класифікатором професій (КП). Підказкою слугуватиме перша цифра коду КП.

Так, цифра «1» свідчитиме, що працівник належить до керівників (начальник, його заступники, завідувач відділення тощо).

Якщо код КП починається з цифри«2»,професію віднесено до категорії професіоналів (для яких передбачено насамперед високий рівень знань). Це, як правило, лікарі, правники, та ін.

Цифра «З» на початку коду КП говорить про те, що професія належить до категорії фахівців, професійні завдання яких полягають у виконанні спеціальних робіт пов'язаних із застосуванням положень ті використанням методів відповідних наук. Наприклад, сестра медична, код КП 3231; методист, код КП 3340.

Коди професій технічних службовців починаються з цифри «4» (оператор комп'ютерного набору, код КП 4112; секретар керівника, код КП 4115; сестра-господиня, код КП 4131; табельник, код КП 4190).

Отже, для професій, коди яких починаються з 1-4, розробляються посадові інструкції.

Код КП, що починається з цифр 5-9, відповідає професіям робітників (інструкції — робочі).

1.6.До початку роботи за укладеним трудовим договором (наказом) начальник зобов’язаний:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

стор.3/12

1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці…»(ст. 29КЗпП; лист Мінпраці від 03.10.2005 р. №36-508 вказує на те, що роботодавець під час прийняття на роботу працівника роз’яснює його права та обов’язки, посилаючись саме на посадову інструкцію).

2. ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ,ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПОСАДОВИХ (РОБОЧИХ) ІНСТРУКЦІЙ

2.1. Посадова (робоча) інструкція оформляється на чистих аркушах формату А4. Пiд час складення i оформлення посадової iнструкцiї слiд мати на увазi, що:

- для оформлення посадової iнструкцiї доцiльно використовувати бланки з кутовим розташуванням постiйних реквiзитiв. Це пов’язано з тим, що гриф затвердження має бути розташований вище реквiзиту «Назва виду документа», тому що затверджується сам документ, а не лише його текст. На поздовжнiх бланках зробити це практично неможливо через вiдсутнiсть вiльного мiсця для грифу затвердження у правому верхньому кутi бланка;

- назву структурного пiдроздiлу вказують у разi оформлення посадової iнструкцiї працiвника структурного пiдроздiлу. Якщо назву структурного пiдроздiлу органiзацiї окремо не зазначено на бланку, то її вносять до заголовка;

- дату посадової iнструкцiї проставляють у день її затвердження начальником Закладу;

- у заголовку до тексту чiтко визначають посаду, на яку поширюються вимоги посадової iнструкцiї. Заголовок може поєднуватися iз назвою виду документа;

- текст посадової iнструкцiї повинен мати вказiвний характер, для чого доцiльно використовувати чiткi формулювання зi словами: «повинен», «має право», «слiд», «потрiбно», «необхiдно», «забороняється». Не дозволяється використовувати у текстi посадової iнструкцiї формулювання зi словами: «можна», «не можна», «бажано», «не бажано», «рекомендовано» тощо.

2.2.При розробці посадових (робочих) інструкцій необхідно забезпечити єдиний підхід до формулювання змісту їх розділів і послідовності їх викладу. При цьому вони повинні відображати все коло повноважень і відповідальності працівника (робітника), мати чіткі та короткі формулювання.

2.3.При підготовці посадових інструкцій необхідно використовувати типові формулювання для посадових інструкцій, затверджених в Закладі (додаток-2).

2.4.Проект посадової (робочої) інструкції працівника (робітника) розробляє його безпосередній керівник за методичної та консультаційної підтримки відділу кадрів, і подає його на погодження до юрисконсульта. Посадові інструкції для цих керівників підрозділів розробляють заступники начальника Закладу відповідно до розподілу обов’язків між ними та підпорядкування.

 1. 2.5.Проекти посадових інструкцій працівників структурного підрозділу погоджуються заступниками начальника відповідно до розподілу обов’язків, юрисконсультом та начальником відділу кадрів.

  2.6.Проект посадової інструкції підписується особою, що його розробляла, після чого подається нею на погодження та затвердження відповідно до цього

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

  стор.4/12

  Положення.

  2.7.Підписи про погодження проекту посадової інструкції проставляються на лицьовому боці останнього аркуша нижче підпису особи, що розробляла цей проект, або, у разі необхідності, на його звороті. Погодження посадової інструкції оформляється підписами із зазначенням П. І. Б. Дату і підпис, П. І. Б. після ознайомлення з посадовою інструкцією працівники проставляють особисто (пункт 6 Загальних положень Випуску №1 ДКХП).

  2.8.Посадові інструкції працівників Закладу затверджуються начальником ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”.

  2.9.Підпис начальника про затвердження посадової інструкції засвідчуються гербовою печаткою ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”.

  2.10.При прийнятті на службу чи при переміщенні працівника на іншу посаду або до іншого підрозділу начальник відділу кадрів зобов’язаний в день працевлаштування ознайомити працівника з його посадовою інструкцією під підпис у першому примірнику, про що на останньому аркуші першого примірника інструкції роблять відповідний запис: “З посадовою (робочою) інструкцією ознайомлений (-а)”.

  2.11. Після ознайомлення працівника з посадовою інструкцією керівником структурного підрозділу видається копія посадової інструкції під розписку. Без ознайомлення з функціональними обов'язками, викладеними в посадовій (робочій) інструкції, працівник (робітник) не може бути допущений до роботи. Копія інструкції має зберігатися на робочому місці працівника.

2.12.Найменування посади (професії)працівника (робітника), зазначене в заголовку до тексту посадової (робочої) інструкції, має збігатися з відповідним найменуванням зі штатного розпису Закладу.

2.12.Посадові інструкції розробляються у трьох примірниках, перший з яких (оригінал) зберігається у відділу кадрів, а другий (оригінал) – у керівника відповідного структурного підрозділу, третій (копія)- у працівника. З оригіналів посадових інструкцій допускається знімати копії.

2.13. Текст посадової інструкції складається з розділів, розташованих за такою структурою(п. 6розділу «Загальні положення» Випуску №1 ДКХП.):

1.„Загальні положення”.

2.„Завдання та обов’язки”.

3.„Права”.

4.„Відповідальність”.

5. “Повинен керуватися у своїй роботі”.

6. “Кваліфікаційні вимоги”.

7. “Взаємовідносини (зв'язки) за професією, посадою”.

2.14. Зміст робочої інструкції:

У розділі «Загальні положення» робочої інструкції наводяться основні дані про професію, найменування виробничого підрозділу, де працює робітник,

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України стор.5/12

нормативні документи, якими він керується у своїй роботі, підпорядкованість, порядок прийняття на роботу та звільнення.

У розділі «Завдання та обов’язки» розкривається зміст робіт, які має виконувати робітник. Цей розділ також повинен містити характеристику робочого місця.

У розділі «Права» вказуються делеговані робітнику повноваження, за допомогою яких він має забезпечувати у процесі роботи виконання покладених завдань та обов’язків.

Розділ «Відповідальність» має містити показники особистої відповідальності за результати діяльності та виконання робіт, а також за невжиття належних заходів у межах обов’язків.

У розділі «Повинен керуватися у своїй роботі» фіксуються вимоги до спеціальних знань, умінь, майстерності робітника, викликані реальними умовами виробництва (сфери послуг), особливостями устаткування, матеріалів, інструментів, що використовують для виконання робіт.

Розділ «Кваліфікаційні вимоги» міститиме норми, які стосуються професійної освіти та досвіду, достатніх для повного і якісного виконання робіт за професією.

У розділі «Взаємовідносини (зв’язки) за професією» визначте основні взаємозв’язки робітника із іншими працівниками, які необхідні для виконання обов’язків.

2.15.У правому верхньому кутку першої сторінки посадової інструкції розміщується гриф „ЗАТВЕРДЖУЮ”, зазначаються назва посади, ініціали та прізвище начальника, проставляється його підпис, дата затвердження.

2.16.У заголовку посадової інструкції наводиться повна назва посади в родовому відмінку, для якої вона розробляється, згідно зі штатним розписом (наприклад: „Посадова інструкція юрисконсульта”)і повна назва структурного підрозділу.

2.17. При оформленні посадової інструкції використовуються наступні реквізити:

- Гриф затвердження документа;

- Найменування посадової інструкції;

- Текст документа;

- Гриф погодження документа;

- Підпис.

Текст посадової інструкції повинен бути надрукований шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1 міжрядковий інтервал.

2.18.Поля сторінки: ліве - 30 мм; праве -10 мм; верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

2.19. У розділі «Загальні положення» зазначаються:

- Найменування посади за штатним розкладом.

-Визначення, до якої категорії належить професія працівника.

- Порядок призначення на посаду та звільнення з посади.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

стор.6/12

-Підпорядкованість: визначення керівника, якому безпосередньо підпорядковується працівник.

- Перелік окремих посад безпосередньо підлеглих (за наявності).

- Основоположні законодавчі та інші нормативно-правові акти, організаційно-правові та основні внутрішні документи, на підставі яких працівник здійснює діяльність.

- Розташування робочого місця працівника із зазначенням адреси.

- Де зберігається оригінал та копії посадової інструкції працівника Закладу.

- Зазначаються критерії оцінки якості.

- Порядок заміщення інших працівників на період їхньої тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо) та навпаки — заміщення цього працівника іншими працівниками в період його відсутності на роботі за поважних причин, що підтвердженні документально.

-Інші вимоги та положення, що конкретизують і уточнюють статус конкретного працівника та умови його діяльності.

2.20. У розділі «Завдання та обов'язки» вказуються конкретні обов'язки працівника , а також за потреби другорядних і додаткових робіт, закріплених за працівником (робітником) відповідно до напряму його діяльності з урахуванням завдань і функцій структурного підрозділу.

Даний розділ складається з обов'язків, які входять в трудову функцію конкретного працівника, а також загальних та організаційних обов'язків, установлюваних для працівників ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України” (наприклад: по виконанню наказів і розпоряджень начальника, дотримання Правил внутрішнього розпорядку, по бережливому ставленню до майна Закладу та ін) .

Також вказуються обов'язки працівника, що покладаються на нього у відповідності зі сформованою практикою розподілу інших обов'язків, що виконуються за рішенням керівника структурного підрозділу.

Даний розділ розробляється на основі розділу «Посадові обов'язки» кваліфікаційних характеристик за посадами. При цьому в посадову інструкцію не повинні включатися обов'язки, фактично не виконуються даним працівником.

Якщо працівник виконує обов'язки, не передбачені кваліфікаційними характеристиками, зазначені обов'язки повинні бути відображені в посадовій інструкції.

Зміст завдань та обов'язків у тексті цього розділу має бути викладено в лаконічній формі й починатися з дієслів: керує, вирішує, організовує,забезпечує, готує, розглядає, виконує, контролює, погоджує, представляє, розробляє, бере участь при розгляді, підготовці і т. д. Та розміщуватися за ступенем їхньої важливості й частоти виконання, а саме: спочатку наводяться основні завдання, виконання яких займає найбільшу частину робочого часу, потім другорядні, додаткові і періодичні обов'язки, що особа виконує час від часу. При цьому., основні завдання та обов'язки працівника (робітника) мають відповідати завданням і функціям структурного підрозділу, в якому він працює згідно з

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

стор.7/12

штатним розписом, і не дублювати завдання та обов'язки інших посад (професій).

2.21. У розділі «Права» перераховуються права працівника, визначені законодавчими та (або) локальними нормативними актами, якими він користується при виконанні своїх посадових обов'язків, зокрема, визначаються делеговані працівнику структурного підрозділу Закладу права, реалізація яких забезпечує виконання покладених на нього службових обов’язків (наприклад: вносити безпосередньому керівнику пропозиції з відповідних питань, приймати певні рішення, узгоджувати проекти документів, підписувати окремі документи, бути представником структурного підрозділу, Закладу у державних органах та в органах місцевого самоврядування, брати участь у нарадах і проводити їх, отримувати необхідну інформацію для виконання своїх службових обов’язків, брати участь в постійно діючих комісіях, тимчасово робочих групах, звертатися до керівництва з питань сприяння виконанню покладених завдань та обов'язків тощо).

2.22. У розділі «Відповідальність» визначаються види відповідальності, а також межі та ступінь персональної відповідальності працівника (робітника) Закладу за невиконання чи неякісне або несвоєчасне виконання зазначених завдань, обов'язків і робіт, а також за спричинення матеріальних збитків і не застосування належних заходів у межах своїх обов'язків і повноважень, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки тощо відповідно до чинних нормативно-правових актів України (зокрема до Законів України „Про захист персональних даних” та „Про запобігання корупції”, “Основи законодавства України про охорону здоров'я ”).

У посадових інструкціях керівників структурних підрозділів має передбачатися відповідальність за негативні результати діяльності підпорядкованих їм працівників.

2.23. Розділ Повинен керуватися у своїй роботі”. У цьому розділі потрібно навести перелік мінімальних вимог до спеціальних знань, умінь, навичок працівника (робітника), відповідно до реальних умов його діяльності та (чи) організації виробничого процесу, особливостей устаткування, інструментів, матеріалів тощо, достатніх для якісного виконання завдань та обов’язків. До цього розділу включаються також вимоги щодо знань законодавчих, нормативно-правових, керівних та розпорядчих документів, необхідних працівникові (робітникові) для виконання покладених на нього завдань та обов'язків.

2.24. У РозділіКваліфікаційні вимоги”. Зазначається інформація про спеціалізацію працівника (робітника), його освітньо-кваліфікаційний рівень (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст), професійну підготовку та досвіду роботи (стаж), а в окремих випадках — і додаткові особливі вимоги, за якими передбачається належне виконання завдань та обов’язків.

2.25.Розділ “Взаємовідносини (зв’язки) за посадою, професією”. Цей розділ визначає коло основних взаємовідносин працівників під час виконання

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

стор.8/12

покладених на них завдань та обов’язків із працівниками свого або інших структурних підрозділів, а також із сторонніми юридичними особами, з якими працівник має службові взаємовідносини.

2.26. Посадові інструкції реєструються в журналі реєстрації посадових інструкцій в кожному структурному підрозділі, а також у відділі кадрів(додаток-1).

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСАДОВИХ (РОБОЧИХ) ІНСТРУКЦІЙ

3.1. Відповідно до «Загальних положень» Випуску 1 ДКХП до посадових інструкцій може бути внесено зміни та доповнення лише на підставі наказу начальника за певних обставин: у разі перерозподілу обов’язків між працівниками у зв’язку зі скороченням чисельності, при зміні назви Закладу, підрозділу, посади.

З-поміж найпоширеніших причин: перейменування організації чи підрозділів; зміна організаційної структури; зміна штатного розпису; перегляд завдань структурних підрозділів і внесення змін до положень про них; розширення чи зміна обов’язків працівників; поява нових видів робіт і, відповідно, перерозподіл посадових обов’язків.

3.2.Періодичність перегляду посадових (робочих) інструкцій здійснюється раз на рік. Ініціатором внесення змін до посадових (робочих) інструкцій можуть виступати наступні посадові особи:

 • начальник;

 • заступники начальника;

 • керівники структурних підрозділів;

 • юрисконсульт;

 • начальник відділу кадрів.

3.3.Пропозиції щодо внесення змін до посадових (робочих) інструкцій подають у письмовому вигляді на розгляд юрисконсульту, який оцінює їх доцільність, висловлює свою думку начальнику і за необхідності спільно із начальником відділу кадрів організовує розроблення і погодження нових проектів інструкцій. При внесенні змін до посадових (робочих) інструкцій начальник відділу кадрів повинен визначити, чи не пов’язаний цей захід зі зміною обов’язків і трудових функцій відповідних працівників, тобто, чи має місце зміна істотних умов праці. Адже про зміну істотних умов праці працівника необхідно повідомити за два місяці (ч. 3 ст. 32 КЗпП). У разі незгоди працівника продовжувати роботу в нових умовах трудовий договір припиняють за пунктом 6 статті 36 КЗпП з виплатою вихідної допомоги у розмірі середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП). Уточнення обов’язків, оновлення переліку нормативних документів, якими працівник має керуватися в роботі, не зумовлюють зміну трудової функції, тому про внесення таких змін попереджати працівника за два місяці не потрібно. Звільнення посадових осіб, які підписали чи затвердили посадові

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

стор.9/12

(робочі) інструкції, не є підставою для внесення змін до їх реквізитів, тому перезатверджувати ці документи в означеному випадку непотрібно.

3.4. Посадова інструкція повинна бути змінена або затверджена в новій редакції в наступних випадках:

1) при зміні найменування структурного підрозділу;

2) при зміні назви посади;

3) при зміні функціональних обов'язків працівника;

4) в інших випадках, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, а також внутрішніми документами Закладу.

3.5.Зміна посадових інструкцій здійснюється структурним підрозділом, відповідальним за оформлення посадових інструкцій.

3.6. У разі виникнення підстав для зміни (затвердження в новій редакції) посадової інструкції, зазначених у пункті 3.4 цього Положення, керівник структурного підрозділу, посадові інструкції якого підлягають зміні, зобов'язаний негайно подати відповідну інформацію до юрисконсульта чи начальника відділу кадрів.

3.7. При внесенні змін до штатного розпису Закладу та введення нових посад структурний підрозділ, відповідальний за оформлення посадових інструкцій, зобов'язана в 3-денний термін з моменту внесення відповідних змін розробити та подати на затвердження посадову інструкцію на знову введену посаду.

3.8. Посадова інструкція переглядається і (або) доповнюється в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на п'ять років.

3.9. З посадовою інструкцією в новій редакції та наказом про її затвердження (внесення змін (доповнень)) повинні бути ознайомлені під розпис всі працівники, на яких поширюється дія даної інструкції.

3.10. Зміни та доповнення до посадових інструкцій розробляються та затверджуються з урахуванням вимог трудового законодавства та цього Положення.

3.11.Посадові інструкції, які втратили свою актуальність, з усіма змінами та доповненнями до них зберігаються згідно з номенклатурою справ відповідного підрозділу, Закладу.

3.12.Термін дії посадової інструкції — 5 років (ст. 43 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5; далі — Перелік № 578/5).Водночас приміткою до статті 43 Переліку № 578/5 уточнено, що 5-річний строк зберігання інструкцій встановлюється після заміни цих документів новими. Тобто після заміни посадової інструкції новою примірник інструкції, що втратив чинність, організація має зберігати 5 років. А чинна інструкція зберігається у документах поточного діловодства. В окрему групу приміткою до статті 43 Переліку № 578/5 виокремлено посадові інструкції наукових

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

стор.10/12

працівників, посадові й робочі інструкції працівників, що працюють на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці. Строк зберігання цих документів становить 75 років.

4. Контроль за наявністю посадових інструкцій

4.1. Контроль за наявністю посадових інструкцій для посад, передбачених штатним розписом структурного підрозділу Закладу , а також за підтриманням їх в актуальному стані здійснюють керівники відповідних структурних підрозділів.

4.2.Працівники структурних підрозділів Закладу, на яких покладено обов’язок щодо розробки посадових інструкцій, є відповідальними за їх повноту та своєчасну актуалізацію.

4.3.Оскільки посадові інструкції працівників закладу вводяться з метою чіткого визначення вимог, що ставляться до певного працівника, наділення його необхідними правами та підвищення відповідальності за доручену ділянку роботи, то відсутність посадових інструкцій на посади, що передбачаються у штатному розписі, слід вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець може нести адміністративну відповідальність згідно з частиною першою статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

5. Прикінцеві положення

5.1. Юрисконсульт аналізує нормативно-правові акти, які стосуються посадових інструкцій і готує рекомендації щодо її вдосконалення.

5.2. У разі виявлення порушень законодавства - юрисконсульт зобов'язаний проінформувати про такі факти начальника та запропонувати заходи щодо усунення таких порушень.

5.3. Виконавці та інші особи, які здійснюють підготовку, погодження, реєстрацію, зберігання несуть персональну відповідальність за недотримання вимог цього Положення.

5.4. Невиконання вимог цього Положення тягне за собою застосування до винних осіб дисциплінарної відповідальності.

5.5. ЦеПоложення вступає в силу з дати затвердження його начальником ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”.

5.6. Зміни та доповнення до цього Положеннявносяться наказом начальника ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України” і вступають в силу з дати видання наказу про затвердження таких змін.

5.7. ЦеПоложення є внутрішнім нормативним документом, а тому всі її положення обов'язкові для виконання всіма працівниками ДЗ «СМСЧ№3 МОЗ України».

5.8. Всі Додатки до Положення — є його невід'ємною частиною.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

стор.11/12

Аркуш ознайомлення з Положенням “Про порядок роботи з посадовими (робочими) інструкціями в ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України” від “__”___________2016р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОСАДОВИМИ (РОБОЧИМИ) ІНСТРУКЦІЯМИ В ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

стор.12/12

Додаток 1

до положення “Про порядок роботи з

посадовими (робочими) інструкціями

в ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

ЖУРНАЛ

реєстрації посадових (робочих) інструкцій працівників

Дата
документа
Індекс
документа
Вид інструкції: посадова, робоча Назва посади, структурний підрозділ Найменування структурного підрозділу, прізвище виконавця, який підготував документ Відмітка про направлення документа
1 2 3 4 5 6
           
           
           

 

Додаток 2

до положення “Про порядок роботи з

посадовими (робочими) інструкціями

в ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України

  ЗАТВЕРДЖУЮ
 

_______________________

(посада)

 

_____________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

 

_______________________

(дата)

 

Примірник №

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

_________________________________________________________

(посада, назва структурного підрозділу)

__________________________________________________________________

(орган Управління закладу)

Загальні положення

1.1. Посадова інструкція(посада та структурний підрозділ) встановлює єдині засади діяльності, обсяг обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду_____________________________________.

1.2. Назва посади_____________ належить до професійної групи "_____________" КП-.

1.3. Назва посади_______є штатним працівником, призначається та звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством України порядку наказом начальника ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України». ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» (далі — Заклад). (Назва посади) допускають до роботи після проходження медичного обстеження, вступного інструктажу з питань охорони праці та інструктажу на робочому місці.

1.4.Назва посади безпосередньо підпорядковується (кому та найменування підрозділу).

1.5.Вказівки назва посади є обов'язковими для середнього та молодшого медичного персоналу (не для всіх даний пункт є обов'язковим)

1.6. Документи, якими керується у своїй роботі (назва посади):

1.6.1. Зовнішні документи: чинне законодавство України про охорону здоров’я та нормативно-правові акти,що визначають діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я, організацію ____________допомоги населенню, нормативи надання_____________допомоги.

Вимогами міжнародних стандартів ISO 9001-2008 та ДСТУ ISO 9001-2009 “Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів”, настанова з якості.

Законом України «Про захист персональних даних», Законом України “Про запобігання корупції”, наказами Міністерства охорони здоров’я України, постановами КМУ та іншими нормативно-правовими актами в сфері охорони здоров'я.

1.6.2. Внутрішні документи: наказами та розпорядженнями начальника ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України», Статутом ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України», колективним договором між адміністрацією та профспілковою організацією Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 Міністерства охорони здоровя України», положенням “Про____________ відділення ДЗ “СМСЧ №3 МОЗ України”,положенням “Про порядок обробки та захисту персональних даних в Державному закладі «Спеціалізована медико-санітарна частина №3 Міністерства охорони здоров’я України»,Антикорупційною програмою, інструкцією з діловодства закладу, цією посадовою інструкцією та іншими локально-нормативними актами Закладу.

1.7. Робоче місце (назва посади) розташоване в ____________________________ закладу за адресою: м. Вараш, вул. Енергетиків 23. Оснащено кабінет відповідно до табеля оснащення та норм чинного законодавства.

1.8. Роботу (назва посади) оцінює ________________________________ з урахуванням повноти та своєчасність виконання (назва посади) своїх посадових обов’язків.

1.9. Оригінал посадової інструкції знаходиться у відділі кадрів закладу (примірник №1); керівника структурного підрозділу (примірник №2), копія – у працівника.

1.10. У разі перерозподілу обов'язків між працівниками закладу чи з інших підстав до цієї посадової інструкції наказом начальника закладу можуть бути внесені зміни або доповнення відповідно до законодавства.

2. Завдання та обов’язки

2.1. (Назва посади)виконує такі обов'язки:

2.1.1 (Розкривається зміст робіт, які повинен виконувати працівник)

2.1.2 (інше….)

3. Права

(Назва посади) має право:

3.1

3.2 (інше….)

4. Відповідальність

(Назва посади) несе відповідальність за:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що належать до його компетенції - в межах, визначених чинним законодавством України.

4.3. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

4.4.Порушення законів та інших нормативно-правових актів з питань охорони праці — згідно з чинним законодавством.

4.5.Вчинення корупційних правопорушень — відповідно до чинного законодавства. Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також їх використання з особистою метою.

4.6.Порушення законодавства про захист персональних даних пацієнтів.

4.7.За порушення трудової дисципліни, законодавчих та нормативно-правових актів (назва посади) може бути притягнутий відповідно до чинного законодавства України та залежно від тяжкості проступку до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

5.Повинен керуватися у своїй роботі

5.1.Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію ____________ допомоги населенню.

5.2. (інше….)

6.КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1.Він містить вимоги до освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), кваліфікаційну категорію, досвіду роботи,а в окремих випадках — і додаткові особливі вимоги, за якими передбачається належне виконання завдань та обов’язків.

7.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою та професією

7.1. (Розкриваються зв’язки за посадою та професією)

7.2.

7.3.У разі тимчасової неможливості виконання (назва посади) своїх посадових обов’язків (хвороба, відпустка тощо) виконання його обов’язків покладається на іншого (назва посади) з відповідної кваліфікації за наказом начальника закладу.

Аркуш ознайомлення з посадовою інструкцією (назва посади)

Розробник: Посада керівника структурного підрозділу Закладу

_____________

___________________

  (підпис) (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Юрисконсульт

_____________

___________________

  (підпис) (ініціали, прізвище)
Начальник відділу кадрів

_____________

___________________

  (підпис) (ініціали, прізвище)
З посадовою інструкцією ознайомлений (а)

___________

_________________

  (підпис, дата) (ініціали, прізвище)

Копію посадової інструкції

отримав (ла)

___________

_________________

  (підпис, дата) (ініціали, прізвище)